CEAC

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE

            Cap. I  Dispoziţii generale

Art.1 În conformitate cu Legea 87/13.04.2006, în ȘCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 PIATRA NEAMȚ se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.

   Art.2  Comisia este formată din 7 membri, după cum urmează:

-  managerul şcolii

- 3 reprezentanți ale cadrelor didactice

- 1 reprezentant al Sindicatului

- 1 reprezentant al părinţilor

- 1 reprezentant al Consiliului local

Art.3  Durata de funcţionare a C.E.A.C. este: 01.10.2012 -30.09.2013;

Cap.II  Obiectivele C.E.A.C.

Art. 4  Stabilirea domeniilor (şi subdomeniilor) supuse evaluării:

- Capacitatea instituţională

- Eficacitatea educaţiei

- Managementul calităţii

Art. 5  Repartizarea responsabilităţilor în interior (în baza deciziei comune a membrilor săi);

Art. 6  Întocmirea proiectului şi a planului de derulare a activităţilor de evaluare a calităţii:

Abordări strategice (dezvoltarea profesională, achiziţii materiale, relaţii cu comunitatea, inovarea curriculare);

Art. 7  Stabilirea termenelor de aplicare

Art. 8  Stabilirea modalităţilor de implementare a strategiei de evaluare a calităţii (cadrul normativ general şi intern, documente reglatoare, instrumente de evaluare, structuri implicate şi activităţi);

Art. 9  Stabilirea instrumentelor şi a procedurilor de evaluare internă a calităţii;

Art. 10  Stabilirea modalităţilor şi a procedurilor de îmbunătăţire a calităţii;

Cap.III  Atribuţiile membrilor C.E.A.C.

Art. 11  C.E.A.C. coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea şcolii, conform domeniilor stabilite şi criteriilor prevăzute de lege;

Art. 12  C.E.A.C. elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din şcoală;

Art. 13  Aduce la cunoştinţa tuturor beneficiarilor Raportul de evaluare internă privind calitatea prin publicare şi afişare;

Art. 14  La solicitarea eventualilor evaluatori externi, C.E.A.C. prezintă Raportul de evaluare internă a școlii;

Art. 15  C.E.A.C. formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei

Art. 16  C.E.A.C. cooperează cu ARACIP, cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legilor în vigoare;

   Cap. IV  Drepturi şi obligaţii ale membrilor C.E.A.C.

Art.17  Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica documentele şi activitatea cadrelor didactice, ale directorului şi ale administratorului unităţii;

Art. 18  Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica utilizarea eficientă şi întreţinerea bazei materiale a unităţii;

Art. 19  Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a verifica condiţiile de asigurare a securităţii şi sănătăţii copiilor;

Art. 20  Membri C.E.A.C. au dreptul şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa conducerii unităţii orice nereguli sesizate în procesul de verificare şi evaluare;

   Cap. V  Recompense şi sancţiuni

Art. 21  Membri C.E.A.C. cadre didactice vor avea prioritate la fondul de premiere de 2% , la alte premii şi distincţii stabilite la nivel de unitate;

Art. 22  Neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în regulament se sancţionează (sancţiunile mergând progresiv de, la avertisment verbal până la excluderea şi înlocuirea respectivului membru în C.E.A.C.);

   Cap. VI  Dispoziţii finale

Art.23.  Prezentul regulament are valabilitate pe perioada fiinţării actualei comisii (01.10.2012 – 30.09.2013)

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU

EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

AN ȘCOLAR 2012-2013

Nr.

crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

MEMBRULUI COMISIEI

ROLURI SPECIFICE

1

ARMANU LIVIA

Prof. - Responsabil comisie

2

PETRESCU DOINA

Prof. - Membru

3

CĂCIULEANU ELENA

Educatoare -Membru

4

AZOIŢEI TEODORA

Prof. - Reprezentant Sindicat

5

ŞOVA MARIA

Înv. -Secretar comisie

6

GHEORGHE CAMELIA

Reprezentant al părinților

7

NICHITENCU CAROLINA

Reprezentant al Consiliului Local

DESCRIEREA SARCINILOR ȘI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂȚI

Nr.

crt

NUMELE ȘI PRENUMELE

MEMBRULUI COMISIEI

SARCINI SPECIFICE ȘI ACTIVITĂȚI

CORELATE

1

ARMANU LIVIA

- monitorizează și supervizează activitatea comisiei

- elaborează planul operațional și de acțiune

- monitorizează procedurile specifice

- realizează raportul de autoevaluare

- realizează planul de îmbunătățire

- realizează observarea lecțiilor

- elaborează chestionare și fișe de evaluare

- gestionează documentația comisiei

- elaborează documentele de lucru ale comisiei

- membru în subcomisia de contestații

- monitorizează activitatea subcomisia de selectare, păstrare și verificarea materialelor

2

PETRESCU DOINA

- responsabil calitatea procesului de predare-învățare-evaluare

- reponsabil activități extracurriculare

- dezvoltă relațiile comunitare prin proiecte educaționale

- realizează observarea lecțiilor

- realizează baza de date privind rezultatele elevilor

- elaborează măsuri de îmbunătățire

3

CĂCIULEANU ELENA

- răspunde de realizează informărilor la toate nivelurile

- responsabil activitate grădiniță şi anexa Văleni

- colaborează cu CA, CP, CRP

4

AZOIŢEI TEODORA

- reprezentantul sindicatului

- responsabil relații cu ceilalți factori educaționali familia, Biserica. Poliția, Protecția copilului, etc.

5

ŞOVA MARIA

- elaborează chestionare și fișe de evaluare

- gestionează întreaga documentație a comisiei

- elaborează documente de lucru ale comisiei

- realizează observarea lecțiilor

- întocmeşte PV ale şedințelor comisiei

- realizează monitorizarea notării ritmice la primar

6

GHEORGHE CAMELIA

- asigură feedbackul din partea părinților

- asigură diseminarea, în rândul părinților, a rezultatelor evaluărilor interne și externe

7

NICHITENCU CAROLINA

- colaborează cu ARACIP și reprezentanții comunității locale

OBIECTIVE

OBIECTIV FUNDAMENTAL

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată şi o documentaţie care să permită monitorizare evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii.

OBIECTIVE GENERALE

Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel naţional, european şi mondial.

Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi profesionale a elevilor.

Realizarea unui proces educativ de calitate.

Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic cât şi al elevilor

OBIECTIVE SPECIFICE

 1. Îmbunătăţirea  continuă a procesului istructiv – educativ
 2. Buna relaţionare a actorilor procesului educativ
 3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor educaţionale atinse de elevi
 4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice
 5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii
 6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, catedre, nivele
 7. Asigurarea feet-back-ul din partea elevilor şi al cadrelor didactice
 8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes ( eleve, părinţi, cadre didactice, comunitate locală)
 9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare

Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcol

 

PLAN OPERAŢIONAL  CEAC

an şcolar 2012/2013

Obiectiv general: creşterea calităţii actului educaţional

Obiective specifice

Nr. crt.

Activităţi

Instrumente

/resurse

Responsabil

Termen

Modalităţi de evaluare a obiectivelor

Indicatori de realizare

PC2: Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului învăţării.

1

Reorganizarea Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii

Legislaţie

Cadre didactice Director

Sept. 2012

Înfiinţarea

Comisiei

100%

PC1: Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.

PC2: Organizaţia asigură o conducere şi un management caracterizate prin eficacitate în ceea ce priveşte calitatea şi dezvoltarea curriculumului- învăţării.

2

Elaborarea planului operaţional

Document tip,

Resursă timp

Director

Membrii CEAC

Oct. 2012

Plan operaţional

100%

3

Participarea membrilor CEAC la cursuri de instruire

Resursă timp

Director

Membri CEAC

La nevoie

Adeverinţe curs – dacă este cazul

Procese verbale

%

4

Diseminarea informaţiilor

Suport informativ,

Resursă timp

Responsabil CEAC

Membrii CEAC

Permanent

5

Realizarea de proceduri

Fişă tip, resursă timp

Membri CEAC

Cadre didactice şi didactice auxiliare

Permanent

Proceduri

100%

6

Revizuirea procedurilor existente

Fişă tip, resursă timp

Membrii CEAC

Permanent

Proceduri

100%

PC1: Sistemul de management al calităţii asigură calitatea programelor de învăţare şi promovează îmbunătăţirea continuă.

PC3: Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

PC4: Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

PC5: Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

7

Realizarea graficului de interasistenţe

Grafic

Şefi arii curriculare CEAC

20 oct. 2012

10 ian. 2013

20 mart. 2013

Grafic

Fişă observ.

Lecţie

Fişă de monitorizare

Plan de îmbunătăţire

 100 %

8

Realizarea interasistenţelor

Fişă observaţie lecţie, resursă timp

Director

Membri CEAC

Cadre didactice

Conform grafic

9

Completarea fişei de monitorizare

Fişă tip, resursă timp

Director

Membri CEAC

Şefi arii curriculare

Conform termene fixate

10

Realizarea planurilor de îmbunătăţire

Fişă tip, resursă timp

Director

Membri CEAC

Conform termene fixate

11

Alcătuirea de chestionare

Chestionare, resursă timp, birotică

Membri CEAC

Consilier psihopedagog Diriginţi

Oct. 2012-mart. 2013

Chestionare

Plan de îmbunătăţire

100%

12

Aplicarea şi interpretarea chestionarelor

PC3: Organizaţia oferă elevilor un mediu sigur, sănătos şi care le oferă sprijin; de asemenea, organizaţia se asigură că programele sunt furnizate şi evaluate de personal competent şi calificat.

PC4: Organizaţia este receptivă faţă de nevoile indivizilor, agenţilor economici şi comunităţii şi faţă de diferitele nevoi ale elevilor.

PC5: Organizaţia oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi elevii.

PC6: Organizaţia utilizează procese eficace de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.

13

Monitorizarea completării cataloagelor şcolare

Resursă timp

Reprezentant CA

20 sept. 2012

Cataloage şcolare

100%

14

Monitorizarea ritmicităţii evaluării

Resursă timp

Responsabil monitorizare

Lunar

Fişă tip

100%

15

Monitorizarea progresului şcolar

Fişă tip, resursă timp

Cadre didactice

şefi arii curriculare

Semestrial

Fişă tip

100%

16

Monitorizarea frecvenţei la ore

Fişă tip, resursă timp

Diriginţi

Responsabil monitorizare

Lunar

Fişă tip

100%

17

Monitorizarea respectării R O I şi a R O F U I P

Tabel tipizat, resursă timp

Diriginţi

Comisia de disciplină CPPE

Permanent

Tabel tipizat PV

Caiete de co-respondenţă

100%

18

Monitorizarea orarului şi a desfăşurării orelor de instruire practică şi laborator

Orar, Resursă timp

Director

Cadre didactice

Permanent

Orar clase, Fişă observ. lecţie

90%

19

Monitorizarea managementului clasei şi a strategiilor didactice

Plan de verificare, resursă timp

Director, şefi  arii curriculare compartimente

Permanent

Fişe tip, PV

80%

20

Monitorizarea impactului folosirii echipamentelor performante şi a softurilor educaţionale

Plan de verificare, resursă timp

Director

Şefi arii curriculare şi compartimente

Permanent

PV

100%

21

Verificarea portofoliilor cadrelor didactice; verificarea portofoliilor elevilor

Plan de verificare, resursă timp

Director

Şefi arii curriculare Membri CEAC

Permanent

Fişe tip

80%

22

Monitorizarea rezolvării contestaţiilor

Proceduri

Director

Membri CEAC

Permanent

Procese verbale

100%

PC7: Performanţa organizaţiei este monitorizată şi evaluată şi se stabilesc paşi în vederea îmbunătăţirii, prin asigurarea calităţii şi autoevaluare

PC8: Procesul de autoevaluare a organizaţiei duce la planificarea îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt implementate şi monitorizate

23

Completarea raportului de autoevaluare final

Formular tip

Resursă timp

Director

Membri CEAC

Iunie 2013

Raport de autoevaluare

100%

24

Elaborarea planului de îmbunătăţire pe baza raportului de autoevaluare

Formular tip

Resursă timp

Director

Membri CEAC

Sept. 2013

Plan de îmbunătăţire

100%

25

Monitorizarea externă a şcolii

Resursă timp, resurse umane Formular tip

Evaluatori externi

Grafic ISJ, ARACIP

Rapoarte de monitorizare externă/

validare

100%

26

Actualizarea planului de îmbunătăţire

Formular tip

Resursă timp

Director

Membri CEAC

Conform grafic

Plan de îmbunătăţire

100%

PLAN DE ACTIVITATE -2012-2013

Nr.crt.

ACŢIUNI PROPUSE

REZULTATE AŞTEPTATE

TERMEN

RESPONSABIL

1.

Informarea personalului unităţii şi a beneficiarilor acesteia privind implicaţiile introducerii sistemului de management al calităţii la nivelul unităţilor de învăţământ

Cunoaşterea cadrului legal privind asigurarea calităţii în sistemul educaţional

Permanent

Toţi membrii comisiei

2.

Elaborarea regulamentului de funcţionare al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii

Stabilirea responsabilităţilor şi domeniilor de acţiune a membrilor comisiei

01.10.2012

Toţi membrii comisiei

3.

Realizarea graficului de asistenţă

Afişarea graficului de asistenţă

01.11.2012

Coordonatorul

4.

Elaborarea standardelor care definesc performanţele cerute cadrelor didactice sau elevilor pentru îndeplinirea cerinţelor sistemului de management al calităţii

Realizarea materialelor

Permanent

Toţi membrii comisiei

5.

Elaborarea instrumentelor de evaluare şi autoevaluare

Realizarea materialelor

Prima perioadă

Şefii de comisii metodice

6.

Întocmirea raportului de evaluare la nivelul catedrelor –comisiilor metodice

Respectarea cadrului legal

20.01.2013

Coordonator

7.

Proiectarea activităţilor la nivelul catedrelor – comisiilor metodice în mod unitar, urmărindu-se creşterea eficienţei învăţării

Corelarea planificării disciplinelor la nivelul comisiilor metodice

Permanent

Şefii de comisii metodice

8.

Flexibilitate în proiectarea activităţii didactice pentru asigurarea egalităţii şanselor

Întocmirea profilului elevilor

Permanent

Toate cadrele didactice

9.

Proiectarea activităţii didactice în raport cu nivelul clasei, stilul de învăţare, cunoştinţe, experienţă

Permanent

Toate cadrele didactice

10.

Comunicarea eficientă cu elevii în raport cu nevoile acestora

Număr redus de conflicte elev - profesor

Permanent

Toate cadrele didactice

11.

Promovarea şi încurajarea învăţării individuale, centrate pe elev sau în cadrul unui grup

Permanent

Toate cadrele didactice

12.

Elaborarea unor activităţi de învăţare în conformitate cu nevoile elevilor

Panificarea activităţilor la nivelul comisiilor metodice

Permanent

Toate cadrele didactice

13.

Elaborarea unor strategii de urmărire a evoluţiei performanţelor şcolare

Permanent

Toate cadrele didactice

           

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 Semestrul I

Ţinte (obiective)

Acţiuni necesare

Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor

Termene şi obiective intermediare

Monitorizare şi evaluare

Costuri şi alte resurse necesare

Autoevaluarea şi imbunătăţirea continuă a activității

Elaborarea Raportului de Evaluare Internă pentru anul şcolar 2012-2013 (ARACIP)

Responsabil comisie

Serviciul secretariat

Echipa managerială

10.10.2012

ISJ Neamț

ARACIP

Costuri imprimare

Colaborarea cu celelalte comisii care funcționeaza în cadrul instituției în vederea stabilirii unui model comun pentru planul de activitate şi pentru proceduri

Responsabil comisie

Responsabil comisie SSM

prof. Nuțu Anişoara

Responsabil comisie Sănătate

Prof. Spiridon Victoria

15.11.2012

Echipa managerială

 

Colectarea, producerea  şi gestionarea dovezilor

$11.    standarde de acreditare şi evaluare periodică

$12.    standarde de referință

$13.    descriptori de performanță

Comisia CEAC

15.11.2012

01.12.2012

15.12.2012

ISJ Neamț

ARACIP

 

Elaborarea unui sistem de colectare a opiniilor tuturor beneficiarilor (cutie poştală, forum)

Responsabil comisie

prof.Armanu Livia

Echipa managerială

25.10.2012

 

Costuri materiale

Colectarea opiniilor tuturor beneficiarilor

Membru comisie

prof. Armanu Livia

permanent

   

Elaborarea, aplicarea şi interpretarea chestionarelor (elevi, părinți, profesori)

Membru comisie

prof. Armanu Livia

Psiholog Gheorghe Camelia

aplicare 20.11.2012

interpretare 20.01.2013

Comisia CEAC

Costuri imprimare

Monitorizarea aplicării planurilor de îmbunătățire a activității elaborate pentru anul şcolar 2011-2012, revizuirea şi actualizarea lor

Comisia CEAC

permanent

ISJ Neamț

ARACIP

 

Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților

Membru comisie

prof. Petrescu Doina

permanent

Comisia CEAC

 

Colectarea datelor statistice şi de performanta necesare atat Raportului de autoevaluare (CNAC) cât şi Raportului de evaluare internă (ARACIP)

Responsabil comisie

prof. Armanu Livia

Serviciul secretariat

permanent

   

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 Semestrul II

Ţinte (obiective)

Acţiuni necesare

Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor

Termene şi obiective intermediare

Monitorizare şi evaluare

Costuri şi alte resurse necesare

Autoevaluarea şi imbunătăţirea continuă a activității

Corelarea indicatorilor din standardele de referinţă propuse de ARACIP  cu descriptorii de performanţă din Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii  în Învăţământ

Responsabil comisie

prof.Livia Armanu

01.03.2013

ARACIP

Costuri imprimare

Portofoliul comisiei metodice şi a profesorului

Responsabil comisie

prof. Armanu Livia

01.03.2013

   

Intocmirea planurilor de imbunătățire a activității

Comisia CEAC

01.03.2013

ARACIP

Costuri imprimare

Monitorizarea activității comisiilor din şcoală

Comisia CEAC

01.04.2013

ARACIP

Costuri imprimare

Monitorizarea activităşii comisiilor metodice din şcoală

Comisia CEAC

01.04.2013

ARACIP

Costuri imprimare

Colectarea opiniilor tuturor beneficiarilor

Membru comisie

prof. Armanu Livia

permanent

   

Monitorizarea aplicării planurilor de îmbunatățire a activității elaborate pentru anul şcolar 2011-2012, revizuirea şi actualizarea acestora

Comisia CEAC

permanent

ISJ Neamț

ARACIP

 

Realizarea bazei de date cu parcursul absolvenților

Membru comisie

prof. Petrescu Doina

permanent

Comisia CEAC

 

Colectarea datelor statistice şi de performanță necesare atât Raportului de autoevaluare (CNAC) cât şi Raportului de evaluare internă (ARACIP)

Responsabil comisie

prof. Armanu Livia

Serviciul secretariat

permanent

Comisia CEAC

 
 

Elaborarea Raportului de Evaluare Internă pentru anul şcolar 2012-2013 (ARACIP)

Comisia CEAC

Serviciul secretariat

Echipa managerială

1.07.2013

ISJ Neamț

ARACIP

Costuri imprimare

 

LISTĂ DE PROCEDURI

NR. DEPARTAMENT

DENUMIRE DEPARTAMENT

NR. PROCEDURI

1

Direcțiune

54

2

Secretariat

18

3

Cabinet medical

1

4

Bibliotecă

1

 

Total proceduri

74

1. DIRECŢIUNE

Nr. crt.

Tipul procedurii

COD procedură

Denumire procedură

 

Procedură de sistem

(procedură obligatorie)

PS 1.01

Elaborare de proceduri

 

PS 1.02

Întocmire a orarului

 

PS 1.03

Întocmire a rapoartelor catedrelor

 

PS 1.04

Întocmirea planificărilor anuale şi semestriale

 

PS 1.05

Constituire a CEAC

 

PS 1.06

Selecția reprezentanților cadrelor didactice din CEAC

 

PS 1.07

Procedura de lucru a CEAC

 

Proceduri generale

PG 1.01

Accesul în şcoală a persoanelor străine

 

PG1.02

Accesul în unitate a elevilor şi a personalului şcolii

 

PG 1.03

Stiluri de învățare

 

PG 1.04

Elaborarea testelor de evaluare inițială, analiza rezultatelor şi stabilirea măsurilor ce se impun la nivel individual

 

PG 1.05

Aplicarea chestionarelor de colectare a opiniilor

 

PG 1.06

CDŞ

 

PG 1. 21

Comunicare interinstituțională

 

PG 1.20

Transportul elevilor cu microbuzul şcolar

 

PG 1.07

Comunicarea cu părinții

 

PG 1.08

Condica de pregătire suplimentară

 

PG 1.09

Consilierea elevilor de către psihologul şcolar

 

PG 1.10

Desfăşurarea activităților bibliotecii şi a CDI

 

PG 1.11

Desfăşurarea orelor de meditații

 

PG 1.12

Evidența activităților extracurriculare

 

PG 1.13

Procedura CELER

 

PG 1.14

Observarea predării-îvățării

 

PG 1.15

Portofolii - elevi

 

PG 1.16

Pregătirea suplimentară pentru evaluarea națională

 

PG 1.17

Programe pentru examene naționale

 

PG 1.18

Protecția muncii în clase, laboratoare şi cabinete

 

PG 1.19

Serviciul pe şcoală

 

P.G. 1.20

Procedura pentru reducerea violenţei  în mediul şcolar

   

P.G. 1.21

Procedura privind Implicarea părinţilor în educaţie

 

Proceduri operaționale

PO 1.01

Deplasarea elevilor în spațiul şcolar

 

PO 1.02

Derularea serviciului pe şcoală de către personalul didactic

 

PO 1.03

Desfăşurarea întâlnirilor Consiliului profesoral

 

PO 1.04

Evaluarea personalului didactic

 

PO 1.05

Fişa de competențe

 

PO 1.06

Încheierea situației şcolare la disciplinele la care se susține teză

 

PO 1.07

Înâlnirea cu părinții

 

PO 1.08

Întocmire şi aplicare a subiectelor pentru încheierea situației şcolare/examene de corigență

 

PO 1.09

Întocmire/aplicare/interpretare a testelor evaluative

 

PO 1.10

Întocmire/aplicare/interpretare a testelor predictive

 

PO 1.11

Suplinirea personalului didactic absent

 

PO 1.12

Vizarea carnetelor la începutul anului şcolar

   

PO 1.13

Învoire elevi

   

PO 1.14

Prelucrarea datelor cu caracter personal

   

PO 1.15

Privind stabilirea stabilirea şi desfăşurarea programului ''Să ştii mai mult, să fii mai bun"

   

P.O. 1. 16

Privind realizarea excursiilor şcolare şi a altor activităţi educative extraşcolare, cu elevii şi preşcolarii, realizate în afara localităţii

 

Proceduri de lucru

PL 1.01

Respectarea timpului alocat orei de curs şi pauzei

 

PL 1.02

Comportamentul elevilor în timpul programului şcolar şi extraşcolar

 

PL 1.03

Aplicarea sancțiunilor elevilor pentru abateri disciplinare

 

PL 1.04

Contestarea sancțiunilor elevilor pentru abateri disciplinare

 

PL 1.05

Monitorizarea violenței în şcoală

 

PL 1.06

Dezbateri la nivel de arie curriculară

   

PL 1.07

Discuții cu comisia de consiliere psiho-pedagogică

 

PL 1.08

Completare documente şcolare

   

PL 1.09

Monitorizarea progresului şcolar asigurat prin integrarea TIC în practică

2. SECRETARIAT

Nr. crt.

Tipul procedurii

COD procedură

Denumire procedură

 1.  
 

PO 1.01

Evidența dosarelor profesionale

 1.  

PO 1.02

Evaluarea performanțelor personalului didactic auxiliar şi nedidactic

 1.  

PO 1.03

Organizarea şi desfăşurarea admiterii

 1.  

PO 1.04

Plata burselor şi ajutoarelor sociale

 1.  

PO 1.05

Circulația documentelor

 1.  

PO 1.06

Organizarea şi desfăşurarea evaluării naționale

 1.  

PO 1.07

Întocmirea pontajului

 1.  

PO 1.08

Înscrierea în carnetul de muncă şi registrul de evidență al salariaților

 1.  

PO 1.09

Întocmirea şi actualizarea fişelor de post

 1.  
 

PO 1.11

Completarea registrului matricol

 1.  

PO 1.12

Elaborarea deciziilor

 1.  

PO 1.13

Evidența prezenței, învoirilor şi concediilor

 1.  

PO 1.14

Întocmirea statelor de personal

 1.  

PO 1.15

Concediile de odihnă

 1.  

PO 1.16

Întocmirea statelor de salarii

 1.  

PO 1.17

Gestionarea riscurilor pentru activitatea de secretariat

 1.  

PO 1.18

Arhivarea documentelor şi înregistrărilor

3. CABINET MEDICAL

Nr. crt.

Tipul procedurii

COD procedură

Denumire procedură

1

Procedură operațională

PO 1.01

Asigurarea serviciilor medicale de urgență

4. BIBLIOTECĂ

Nr. crt.

Tipul procedurii

COD procedură

Denumire procedură

1

Progedură generală

PG 1.01

Achiziționarea manualelor şi cărților la biblioteca şcolii

4. BIBLIOTECĂ

Nr. crt.

Tipul procedurii

COD procedură

Denumire procedură

1

Progedură generală

PG 1.01

Achiziționarea manualelor şi cărților la biblioteca şcolii

7.2. FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Loc:                         Data: 

Profesor/Maistru instructor:                         Total Elevi:     

Observator:                          Funcţie:          

Disciplina:                Nivel/an:         

Lecţia:                      Număr de absenţi:      

Note de observaţie şi comentarii generale

(asupra planificării, tipului grupului de elevi, dificultăţilor, disciplinei, mapelor de lucru ale elevilor etc.)

Egalitate şi diversitate

(bune practici în promovarea egalităţii şi diversităţii)

Sănătate şi securitate

(ex. evaluarea riscului)

Obs: se va completa dacă este cazul

Nevoile individuale ale elevilor

(bune practici în satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi adaptarea la stilurile de învăţare ale elevilor)

Autoevaluare şi revizuire

(opinia profesorului/maistrului instructor cu privire la atingerea obiectivelor,  desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a lecţiei)

Listă de verificare pentru strategii/materiale

Vă rugăm să faceţi o listă de exemple de materiale/strategii utilizate în timpul lecţiei/sesiunii.

lista de prezentă completat㠆 alte documente completate

Puncte tari

Aspecte care pot fi îmbunătăţite

   

 

NOTA


1 = performanţă nesatisfăcătoare, fără rezultate valoroase

2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe

3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe

4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat

 

                        5 = performanţă excelentă, cu un număr de activităţi inovative

 

Plan de acţiune

 

Semnătura profesorului/maistrului instructor


Semnătura observatorului

 

 

 

Pe parcursul unei singure lecţii nu veţi putea observa toate criteriile. Întrebările de mai jos au caracter orientativ. Ele vă vor ajuta să vă structuraţi observarea şi discuţiile în care oferiţi feedback. De asemenea, vă pot fi de folos şi pentru  argumentarea notei acordate.

 
 
 

Profesorul/ Maistrul instructor  DA          NU

 1. a aranjat locul/sala/ în mod adecvat?                     
 2. a aranjat şi pregătit toate echipamentele?                          
 3. a aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate?                
 4. a avut în vedere considerente/nevoi speciale?                 
 5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii?                     
 6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul?                               
 7. a oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru  a promova egalitatea şanselor pentru elevi?                    
 8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară?                       
 9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor?                         
 10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor?                          
 11. a stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ?                              
 12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare?                           
 13. a încurajat angajamentul, concentrarea şi eforturile elevilor?                             
 14. a  încurajat  învăţarea  autonomă,  centrată  pe  elev,  învăţarea  în  grup  şi învăţarea în diferite contexte?                    
 15. a folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare  şi nevoilor elevilor?                      
 16. a  redus  la  minim,  ori  de  câte  ori  a  fost  posibil,  preocupările  diferite  şi întreruperile?                    
 17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite?                           
 18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative?                    
 19. a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările?                  
 20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au  sporit claritatea informaţiilor?                      
 21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor?                           
 22. a încurajat elevii să pună întrebări?                 
 23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii?                            
 24. a răspuns     întrebărilor         suplimentare     ale          elevilor furnizând             informaţii suplimentare clare?                  
 25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor?                      
 26. a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul?                 
 27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres?                    
 28. a asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi exactă?                       
 29. a furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor lor?                        
 30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare?                
 31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, îngrijorări sau nevoi suplimentare?                  
 32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea?                       
 33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii?                          
 34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în domeniu?                    
 35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării?                
 36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare?                              

CHESTIONAR

 PENTRU STILURILE DE ÎNVĂŢARE

Precizia rezultatelor depinde de cât de cinstit puteţi fi.Nu există răspunsuri corecte sau greşite.Dacă sunteţi mai degrabă de acord decât împotriva unei afirmaţii,marcaţi-o cu ().Dacă sunteţi mai degrabă împotrivă decât de acord marcaţi (x).Nu uitaţi să marcaţi fiecare afirmaţie cu unul din cele două semne.

 1. Am convingeri solide despre ce-i bine şi ce-i rău.

 2. Acţionez adesea fără să iau în calcul cosecinţele.

 3. Am obiceiul să rezolv problemele pas-cu-pas.

 4. Cred că procedurile standard şi strategiile fixe îi limitează pe oameni.

 5. Se ştie că spun pe faţă ceea ce gândesc.

 6. Sunt de părere că acţiunile bazate pe sentimente sunt la fel de valabile ca cele bazate pe judecată şi analiză.

 7. Îmi place munca care îmi oferă destul timp ca să mă pregătesc şi să mă implic.

 8. Întotdeuna îi întreb pe oameni care sunt concepţiile lor elementare.

 9. Ceea ce contează cel mai mult e dacă ceva funcţionează în practică.

10. Sunt permanent în căutare de noi experienţe.

11. Când aflu o idee sau o viziune nouă,încerc deîndată să determin cum poate fi pusă în practică.

12. Sunt riguros cu autodisciplina:respectarea regimului alimentar,exerciţii fizice regulate,respectarea unui program strict.

13. Sunt mândru să fac o treabă desăvârşită.

14. Mă înţeleg mai bine cu oamenii logici,analitici şi mai rău cu oamenii spontani şi iraţionali.

15. Iau în considerare cu grijă toate datele care îmi stau la dispoziţie şi nu mă pripesc la concluzii.

16. Îmi place să iau cu grijă o decizie,cântărind toate alternativele.

17. Sunt atras mai mult de ideile neconformiste,insolite decât de ideile practice.

18. Nu-mi plac lucrurile neorganizate şi încerc să dau coerenţă tuturor lucrurilor.

19. Accept şi respect strategiile şi procedurile adoptate atâta timp cât mi se par un milâjloc eficient de a ne atinge obiectivele.

20.Îmi place să-mi conformez acţiunile unui principiu general.

21. În timpul discuţiilor trec direct la subiect.

22. Tind să menţin relaţii distante şi formale cu oamenii cu care lucrez.

23. Accept provocarea de a îmbrăţişa ceva nou şi diferit.

24. Îmi plac oamenii veseli,spontani.

25. Acord mare atenţie detaliilor înainte de atrage o concluzie.

26. Mă simt incapabil să  am idei la comandă.

27. Cred în coincizie şi transparenţă.

28. Sunt atent să nu trag concluzii pripite.

29. Îmi place să dispun de cât mai multe surse de informaţie şi să pot selecta.

30. Mă irită persoanele superficiale,care nu iau lucrurile în serios.

31. Ascult opiniile celorlalţi înainte de a o expune pe a mea.

32. Discut deschis despre impresiile şi sentimentele mele.

33. În timpul discuţiilor îmi place să urmăresc retorica celorlalţi.

34. Prefer să acţionez spontan şi flexibil la situaţii.

35. Mă simt atras de tehnici precum analiza în grup,scheme situaţionale,programe de legătură,planificare,care ţine cont de situaţie.

36. Intru în panică dacă sunt presat de timp,sau dacă trebuie să respect un termen limită.

37. Am tendinţa să judec oamenii ţinând cont de rezultatele lor practice.

38. Oamenii tăcuţi,reflexivi mă fac să mă simt neconfortabil.

39. Mă irită oamenii care încearcă să grăbească lucrurile.

40. E mai important să profiţi de momentul prezent decât să te gândeşti la trecut şi la viitor.

41. Cred că deciziile bazate pe o analiză seriosă a informaţiilor sunt mai sigure decât cele bazate  pe intuiţie.

42. Tind spre perfecţionism.

43. Într.o discuţie ofer de obicei multe idei spontane.

44. În discuţii încerc să impun idei practice şi realiste.

45. De cele mai multe ori regulile sunt făcute pentru a fi încălcate.

46. Îmi place să iau distanţă faţă de  o situaţie şi să iau în considerare toate punctele de vedere.

47. Observ cu uşurinţă inconsistenţa şi slăbiciunea  argumentelor celorlalţi.

48. Vorbesc mai mult decât ascult.

49. În general sunt capabil să găsesc soluţii mai practice pentru atingerea obiectivelor.

PUNCTAJ

Primiţi un punct pentru fiecare afirmaţie marcată cu .Pentru afirmaţiile marcate cu x nu primiţi nici un punct.Indicaţi în lista de mai jos afirmaţiile marcate cu 

                                                                             TOTAL

Activ

Reflexiv

Teoretician

Pragmatic

2

                    4

6

10

17

23

24

32

34

7

13

15

16

25

28

29

31

33

1

3

8

12

14

18

20

22

26

5

9

11

19

21

27

35

37

44

"Să ştim mai mult, să fii mai bun!"

Vă rugăm să răspundeţi la câteva întrebări pentru a ne ajuta să aflăm ce a fost bine şi ce nu a fost pe placul dumneavoastră în perioada 1-5 aprilie 2013, numită "Să ştim mai mult, să fii mai bun!"

Alegeţi varianta de răspuns cea mai apropiată de părearea dumneavoastră.

$11.      Când aţi aflat despre această acţiune propusă de MEN?

$1a)      la începutul anului şcolar

$1b)      săptămâna trecută

$1c)      nici nu ştiam

$12.      De la cine aţi aflat despre ''Să ştim mai mult, să fii mai bun"?

$1a)    de la TV

$1b)    de la dirigintele/profesorii clasei

$1c)    de la copii/colegi

$13.      Ce activităţi aţi fi vrut să se desfăşoare în această perioadă?

$1a)      .............................................................................................................................

$1b)      .............................................................................................................................

$1c)      .............................................................................................................................

$14.      Care activitate, dintre cele realizate, v-a plăcut cel mai mult? ........................................................................................................................................

$15.      Care activitate nu v-a plăcut?.....................................................................................

........................................................................................................................................

$16.      Credeţi că ideea acestei săptămâni este:

$1a)      o idee bună

$1b)      o idee neinspirată

$17.      Aţi simţit diferenţa dintre şcoala obişnuită şi cea din săptămâna 1-5 aprilie?

$1a)      da

$1b)      nu

$18.      Cadrele didactice s-au implicat în suficientă măsură?

$1a)      da

$1b)      nu

$1c)      nu ştiu

$19.      Părinţii s-au implicat îndeajuns?

$1a)      da

$1b)      nu

$1c)      nu ştiu

$110.  Frecvenţa elevilor a fost:

$1a)      ca de obicei

$1b)      mai bună

$1c)      mai slabă

Rezultate şi interpretare Test "Să ştim mai mult, să fii mai bun!"

Testul a fost administrat în peioada 15-20 aprilie 2013, unui număr reprezentativ de elevi.

 1. Toţi elevii au răspuns că au aflat despre această acţiune propusă de MEN de la începutul anului şcolar .
 2. Toţi elevii au răspuns că au aflat despre această acţiune propusă de MEN de la diriginţii lor.
 3. Ar fi vrut să se desfăşoare în această perioadă:
 1. vizionare de spectacole
 2. vizite la muzee
 3. plimbare cu telegondola/ prin oraş
 4. activităţi de ecologizare
 5. plimbări la strand
 6. petrecere la restaurant
 7. la sala de biliard/bowling
 8. sport în aer liber
 9. excursii
 10. prezentarea pasiunilor lor
 11. lecţii de comportament civilizat
 12. escaladarea munţilor
 13. vizite la locurile de muncă ale păriţilor
 14. plimbare cu bicicleta
 1. Cel mai mult au fost apreciate activităţile:

$1a.       excursia la Bicaz

$1b.      toate (foarte multe răspunsuri)

$1c.       activitatea cu domnul Emilian

$1d.      vizita la Fabrica de îngheţată

$1e.       activitatea despre violenţă în şcoală

$1f.       vizita la muzeul de Istorie

$1g.      activitatea "Cuceririle omului pe drumul cunoaşterii''

$1h.      excursiile

$1i.        vizita la atelierul de pictură pe sticlă

 1. Nu au plăcut următoarele activităţi:

$1a.       activitatea cu Poliţia

$1b.      problemele de logică

$1c.       origami

$1d.      deplasarea prin ploaie

 1. 100% dintre elevi au răspuns că ideea acestei săptămâni este una bună.
 2. 100% dintre elevi au răspuns că au simţit diferenţa dintre şcoala obişnuită şi cea din săptămâna 1-5 aprilie
 3. 100% dintre elevi au răspuns că implicarea cadrelor didactice a fost maximă
 4. 10% dintre elevi au răspuns că nu ştiu cum s-au implicat părinţii, 3% au scris că aceştia nu s-au implicat
 5. prezenţa elevilor a fost ca de obicei